පන්ති ගාස්තු ගෙවීම

අපගේ සියළුම පන්ති සඳහා ගාස්තු ගෙවීම පහත දැක්වෙන ඕනෑම ක්‍රමයකට සිදු කල හැක

 • ගාස්තු ගෙවීමේදී අනිවාර්යයෙන් ඔබගේ Username ලබාදෙන්න.
 • ගාස්තු ගෙවීමෙන් පසු පැය 24 ක් ඇතුලත ඔබේග ගිණුම යාවත්කාලීන කිරීම සිදු කරයි. එබැවින් ඔබ සම්බන්ධ වන පන්ති වලට අදාල ගාස්තු සෑම මසකම පළමු සතිය අවසන් වීමට පෙර අනිවාර්යයෙන් ගෙවිය යුතුය

Method – 01

Monaco  (පල්ලිමුල්ල)  ආයතනයට පැමිණ මුදල් ගෙවීම. සතියේ දිනවල (සෙනසුරාදා හැර) උදෑසන 8.30 සිට 10.30 දක්වා

ALG ( හුණුකොටුව හන්දිය) – ආයතනයට පැමිණ මුදල් ගෙවීම. සතියේ දිනවල (ඉරිදා හැර) සවස 2.30 සිට 5.00 දක්වා

විමසීම් –  077 31 80 112 (කුමුදු)

Method – 02

මහජන බැංකුවේ අපගේ ගිණුමට මුදල් බැරකර පහත උපදෙස් අනුව රිසිට් පත යොමු කරන්න.

 • Bank: Peoples Bank
 • Account No : 032 2003 5248 0 272
 • Name : S.P.Sunil 
 • Branch: Matara, Uyanwaththa

 

 • ඔබ බැංකුවට ගොස් මුදල් තැන්පත් කලේ නම් හෝ මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍රයක් භාවිතා කලේ නම් ඔබට ලැබෙන රිසිට් පතෙහි ඉඩ තිබෙන ස්ථානයක පෑනක් භාවිතයෙන් පැහැදිලිව ඔබේ Username, නම, දුරකතන අංකය, සහභාගී වන පන්තිය ලියන්න. ඉන්පසු එහි පැහැදිලි ඡායාරූපයක් පහත අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් ලෙස යොමු කරන්න
 • ඔබ අන්තර්ජාල බැංකු සේවා ඔස්සේ මුදල් ගෙවීම සිදු කරන්නේ නම් reference කොටස තුළ Username එක සඳහන් කරන්න. මුදල් ගෙවීම සාර්ථක වූ බව දැක්වෙන පණිවිඩයේ Screenshot එකක් පහත අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් ලෙස යොමු කරන්න.

WhatsApp Number: 077 640 36 22


එක් එක් පංතියට අදාල මාසික පන්ති ගාස්තු

විද්‍යාව – සුනිල් පතිරන
 • Physical Class වෙනුවට පවත්වන පන්තිය – 6,7,8 ශ්‍රේණි සඳහා රු 700/= |  8,9 ශ්‍රේණි සඳහා රු 800/=
 • අතිරේක Reverse  පන්තිය – 6,7,8 ශ්‍රේණි සඳහා රු 700/= |  8,9 ශ්‍රේණි සඳහා රු 800/=
English – මහින්ද විජේසිරි
 • English language – Grade 6 to 11 : Rs. 700/=
 • English Literature – Rs.900/=
Biology – අජිත් මනම්පේරි
 • 2021 A/L : Rs.1500/=
 • 2022 A/L : Rs.1600/=
Chemistry – ඔස්මන් ජයසිංහ
 • 2024 A/L : Rs.1900/=
Scroll to Top